magik5551

13 tekstów – auto­rem jest ma­gik5551.

Bardzo tęsknię za Tobą

Bar­dzo tęsknię za Tobą. Ra­no jeszcze pół biedy, bo trze­ba pra­cować, ale pod wieczór Two­ja nieobec­ność sta­je się dra­matyczna.

— Wisława Szymborska 

erotyk • 4 czerwca 2017, 23:53

Jeżeli chcesz po­wiedz szczerze
Po­wiem, ale jeśli mo­je szcze­re słowa zra­nią Cię ?
Trud­no. Na­pew­no nie zra­nia tak jak kłam­stwo.
Kłam­stwo jest jak zar­dze­wiały nóż za­wiera wiek­szy ból i bak­te­rie a one na­wet dop­ro­wadzą Cię do śmierci.. 

myśl • 20 marca 2017, 23:10

Je­kate­rino te­raz za­pew­ne śpisz, Ja leżę tęsknię i myślę o To­bie. Twój naj­mniej­szy włos jest uwiel­biany prze­ze mnie, ser­ce me kałacze z miłości do Ciebie. Nie wyob­rażam so­bie życia nie mając Cię przy so­bie, Pew­ne­go dnia od­naj­dziesz każde słowo tu za­war­te ono jest szcze­re i nie wymyślane. 

myśl • 20 marca 2017, 23:02

I ty mnie py­tasz kim ona jest dla mnie ?
Śmiesz o to py­tać ?
Od­po­wiem ci - Jest całą Mnie
Moim sercem,
Moim tlenem,
Moim naj­mniej­szym ka­wałkiem ciała które posiadam.
Była,Jest, i bedzie dla mnie wszys­tkim. I nikt mi i jej NIE przeszkodzi by było inaczej. 

myśl • 20 marca 2017, 22:53

Może jed­nak war­to zas­ta­nowić sie pięć ra­zy przed podjęciem jed­nej pochop­nej de­cyz­ji przez którą będziemy żałować ca­le życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 marca 2017, 03:11

A gdy na­dej­dzie ten dzień bedziem masze­rować po scho­dach do do­mu Oj­ca i zas­ta­niemy skrzydła bram zam­knięte a właz podziemi ot­warty co zro­bić ? Wrócić na ziemię ? Prze­cież to, to samo 

myśl • 11 marca 2017, 03:05

Noc bezsenności

Nie śpię chciałem ci o tym wcześniej po­wie­dzieć kaz­de­go dnia gdy kładę się spać nie mo­ge zmru­zyc oka chodzę bar­dzo poz­no spać a wiesz dlacze­go ? Bo jes­teś naj­ważniej­szą is­totą mo­jego życia. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 11 marca 2017, 02:49

Cza­sem pod uśmie­chem od ucha do ucha kry­je się smutek.. 

myśl • 26 stycznia 2017, 23:45

A może miłość stoi za ro­giem a my przechodzi­my obok niej obojętnie nie zwra­cając na nią uwa­gi ? 

myśl • 26 stycznia 2017, 23:33

Nocą budzę się i myślę co mogę zmienić by z do­lin wznieść sie w górzys­te tereny. 

myśl • 26 stycznia 2017, 23:30
Zeszyty
  • ... – :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magik5551

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 marca 2017, 03:02Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Noc bez­senności

13 sierpnia 2016, 13:16Irracja sko­men­to­wał tek­st A co jeśli po [...]